a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw ObronnychWydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - NCK

34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24B
Kierownik: Jerzy Śniegowski
Telefon: (33) 873-42-99
wzk@powiat.wadowice.pl

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer pokoju

telefon

Izabella Cieniawska

inspektor

338734291

Bożena Dragan-Rębisz

podinspektor

338734291

Wojciech Niedźwiedź 

inspektor 

338734284


 

Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:
1. W zakresie spraw ogólnych:
1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
2) opiniowanie i uzgadnianie gminnych planów zarządzania kryzysowego,
3) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
4) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5) planowanie działalności oraz opracowywanie sprawozdawczości z różnych działań Wydziału,
6) opracowywanie i wysyłanie zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w Powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń,
7) opracowywanie projektów zarządzeń i wytycznych Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego,
8) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
9) organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników pełniących całodobowe dyżury oraz pracowników Wydziału.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1) powoływanie i organizacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
a) przygotowywanie rocznego planu pracy zespołu,
b) opracowywanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
c) organizowanie posiedzeń zespołu (ustalanie przedmiotu i terminu, zawiadamianie o terminach, przewodniczenie posiedzeniom, zapraszanie osób, które nie są członkami zespołu),
d) inicjowanie i organizowanie prac zespołu.
2) opracowywanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
3) opracowywanie Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią,
4) tworzenie, wyposażanie i utrzymywanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
5) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu osiągania wyższych stanów gotowości urzędu do reagowania na sytuacje kryzysowe,
6) koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych, prowadzonych przez specjalne jednostki,
7) opracowywanie analiz zagrożeń w Powiecie,
8) gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego,
9) informowanie władz rządowych i samorządowych (w ciągu doby) oraz sąsiednich powiatów, a także środków publicznego przekazu o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach oraz o przebiegu działań ratowniczych,
10) informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych i ostrzeganie ludności o możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń, zarządzonych formach ochronnych i postępowaniach ludności,
11) organizowanie, kierowanie i koordynowane akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe,
12) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
13) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej, centrami administracji zespolonej, służb i inspekcji, z instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
14) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań oraz udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej,
15) organizacja oraz ciągłe udoskonalanie systemu łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami,
16) prowadzenie całodobowej służby dyżurnej Starosty, związanej z obsługą systemów łączności oraz bieżąca wymiana informacji z innymi centrami, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej, służbami specjalnymi i innymi służbami i inspekcjami,
17) współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych oraz koordynowanie tych akcji.
3. W zakresie spraw obrony cywilnej:
1) ustalanie zadań dla gmin, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
3) opracowanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej Powiatu,
4) opracowywanie i uzgadnianie wieloletnich i rocznych planów działania,
5) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
6) koordynowanie w Powiecie przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej,
7) opracowanie i uzgadnianie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Wadowickiego,
8) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach - organizacja łączności kierowania i współdziałania dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
9) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
10) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,
11) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
12) opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
13) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
14) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych i społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
15) opracowywanie i uzgadnianie Planu Ewakuacji II i III stopnia na terenie Powiatu,
16) opracowywanie sprawozdań z realizacji szkoleń i ćwiczeń w obronie cywilnej przeprowadzonych na terenie Powiatu,
17) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
4. W zakresie spraw obronnych:
1) planowanie zadań obronnych oraz przygotowywanie dokumentacji dla podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa,
2) opracowywanie i aktualizowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
4) realizacja zadań wynikających z obowiązku Państwa – Gospodarza (HNS),
5) realizowanie zadań z zakresu wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności,
6) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
7) realizowanie zadań z zakresu doręczania kart powołania i rozplakatowanie obwieszczeń o stawienie się osób do czynnej służby wojskowej,
8) organizowanie i uruchomienie akcji kurierskiej,
9) opracowywanie i uzgadnianie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Wadowicach”,
10) opracowywanie rocznego planu realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego Starostwa,
11) opracowywanie rocznego planu kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu, powiatowych służbach, inspekcjach i strażach,
12) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
13) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania Starosty, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
14) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru,
15) zawiadamianie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o żołnierzach rezerwy podlegających reklamowaniu z urzędu i na wniosek,
16) opracowywanie i aktualizowanie „Planu Akcji Kurierskiej”,
17) organizowanie doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej,
18) występowanie za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu do właściwych wójtów, burmistrzów o wyznaczenie w ramach świadczeń osobistych osób do pełnienia funkcji kuriera,
19) szkolenie osób przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej oraz organizowanie treningów w ramach akcji kurierskiej,
20) opracowywanie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz służbom, inspekcjom i strażom wypisów z tabeli realizacji zadań operacyjnych Powiatu,
21) opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
22) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu w zakresie przyznawania odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju”.
5. Organizowanie kwalifikacji wojskowej:
1) przedstawianie Wojewodzie propozycji planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze Powiatu,
2) przedstawianie Wojewodzie kandydatów do składu osobowego powiatowej komisji lekarskiej,
3) zapewnianie lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i wyposażenie go w niezbędny sprzęt,
4) zatrudnianie osób do prac związanych z prowadzeniem ewidencji wojskowej oraz osoby do prowadzenia zajęć świetlicowych,
5) przechowywanie dokumentacji po zakończeniu kwalifikacji wojskowej.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|