a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Promocji i Rozwoju PowiatuWydział Promocji i Rozwoju Powiatu - WPR


34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
kierownik: Wydziału: Rafał Stuglik (urlop bezpłatny)
zastępca kierownika: Alina Wolas

telefon: (33) 873-42-76, (33) 873-42-95

e-mail: promocja@powiat.wadowice.pl, fundusze@powiat.wadowice.pl


Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu należy:

1. W zakresie promocji:
1) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie oraz informacji prasowych promujących Powiat, monitoring publikacji prasowych dotyczących Powiatu,
2) inicjowanie i organizacja wydarzeń promocyjnych oraz współdziałanie z innymi podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie,
3) prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarza świąt, rocznic i innych uroczystości,
4) współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami pomocy regionalnej,
5) obsługa strony internetowej Powiatu oraz nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
6) przekazywanie materiałów i upowszechnianie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
7) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
8) organizowanie promocji Powiatu na imprezach krajowych i międzynarodowych.

2. W zakresie kultury, sportu i turystyki:
1) prowadzenie działań zapewniających rozwój życia kulturalnego i twórczości artystycznej,
2) organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych o zasięgu powiatowym,
3) udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania Powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
4) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
5) współorganizacja zawodów w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży,
6) ochrona dziedzictwa kulturowego Powiatu.

3. W zakresie absorpcji środków unijnych i innych pozabudżetowych:
1) gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz przygotowywanie i wdrażanie projektów obejmujących absorpcję tych środków,
2) zapewnienie sprawnej informacji i korespondencji pomiędzy wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu dotyczącej pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu,
3) wdrażanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł pozabudżetowych.

4. W zakresie wspierania rozwoju Powiatu:
1) koordynowanie realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
2) inicjowanie i organizowanie spotkań z samorządami gospodarczymi oraz przedsiębiorcami.

Wydział realizuje także zadania z zakresu:
1) współpracy między gminami, innymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi,
2) współpracy z ministerstwami, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań samorządu wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|