a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Organizacji i NadzoruWydział Organizacji i Nadzoru - SON

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Kierownik: Grzegorz Polak
Telefon: (33) 873-42-90Do zadań Wydziału  Organizacji i Nadzoru należy:

1. W zakresie organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem Starostwa:

1) opracowywanie projektu Regulaminu organizacyjnego Starostwa, kontrola jego funkcjonowania,

2) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

3) prowadzenie centralnych rejestrów: aktów wewnętrznych, umów, porozumień, zarządzeń Starosty, skarg i wniosków, upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

2. W zakresie obsługi Zarządu:

1) przygotowywanie materiałów i obsługa posiedzeń Zarządu,

2) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu

3) obsługa kancelaryjno - biurowa Zarządu,

4) przekazywanie uchwał Zarządu właściwym wydziałom, jednostkom organizacyjnym, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,

5) czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady.

3. W zakresie spraw obywatelskich:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń w zakresie wynikającym z przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o fundacjach,

3) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie dwóch lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

4) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i likwidacją działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

5) sprawy związane z wypłacaniem świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i rozliczaniem z Wojewodą Małopolskim dotacji przekazywanej na wypłatę ww. świadczenia.

4. W zakresie obsługi techniczno - gospodarczej Starostwa:

1) pełna obsługa i eksploatacja pomieszczeń i budynków Starostwa,

2) wykonywanie prac w zakresie robót konserwacyjnych i drobnych robót remontowych urządzeń i środków technicznych,

3) utrzymywanie pomieszczeń w należytym stanie technicznym,

4) wykonywanie zadań z zakresu łączności teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa,

5) utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie estetycznym i sanitarno-porządkowym,

6) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i nadzór nad taborem samochodowym Starostwa,

7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym Starostwa,

8) zabezpieczenie obiektów i mienia Starostwa.

9) administrowanie lokalną siecią komputerową Starostwa,

10) administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie,

11) zarządzanie sprawozdawczością do Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W zakresie kontroli wewnętrznej: prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy w Starostwie.

6. Prowadzenie Biura Obsługi Klienta.

7. Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

8. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski.

9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz spraw związanych z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych.

11. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

12. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta RP w zakresie ustalonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach,

13. Organizowanie oraz nadzorowanie - wspólnie z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu - prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu.

14. Opracowywanie, analiza i realizacja budżetu w zakresie wydatkowanych i pozyskiwanych przez Wydział środków finansowych.


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|