a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Biuro Rzeczy ZnalezionychBiuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
parter - pokj 004
tel. 33/873-42-79
poniedziaek, roda, czwartek - od 7:30 do 15:30
wtorek - od 7:30 do 16:30
pitek - od 7:30 do 14:30

 Wezwania do odbioru rzeczy mona znale na BIP pod poniszym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/spwadowice,m,337804,2018.html
 
Podstawa prawna funkcjonowania:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121,  z pn. zm.)
WACIWO STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTW w sprawach rzeczy znalezionych
Kto znalaz rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starost waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (waciwy starosta).

Kto znalaz rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwocznie zawiadamia o tym osob zajmujc pomieszczenie i na danie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeeli osoba zajmujca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy waciwego starost.

Kto znalaz pienidze, papiery wartociowe, kosztownoci, o ktrych mowa w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), lub rzeczy o wartoci historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwocznie waciwemu starocie.

Kto znalaz rzecz, ktrej posiadanie wymaga pozwolenia, w szczeglnoci bro, amunicj, materiay wybuchowe albo dowd osobisty lub paszport, niezwocznie oddaje rzecz najbliszej jednostce organizacyjnej Policji, a jeeli oddanie rzeczy wizaoby si  z zagroeniem ycia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w ktrym rzecz si znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwocznie zawiadamia waciwego starost o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Kto znalaz rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publicznoci albo rodku transportu publicznego, oddaje rzecz zarzdcy budynku, pomieszczenia albo rodka transportu publicznego (waciwy zarzdca), ktry po upywie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje j waciwemu starocie, chyba e w tym terminie zgosi si osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
  PRAWO DANIA ZNALENEGO
Znalazca przechowujcy rzecz, ktry uczyni zado swoim obowizkom, moe da znalenego w wysokoci jednej dziesitej wartoci rzeczy, jeeli zgosi swoje roszczenie najpniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazc, znalazca moe zastrzec wobec przechowujcego, e bdzie da znalenego. W takim przypadku przechowujcy zawiadamia znalazc o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca moe zgosi danie znalenego w terminie miesica od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujcy informuje o tym osob uprawnion do odbioru rzeczy.
PRAWO DO NAGRODY
W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiaem archiwalnym
i staa si wasnoci Skarbu Pastwa, znalazcy przysuguje nagroda. Rodzaje, wysoko, a take warunki i tryb przyznawania nagrd okrela Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporzdzenia.
ZASADY NABYCIA WASNOCI RZECZY ZNALEZIONEJ
Rzecz znaleziona, ktra nie zostanie przez osob uprawnion odebrana w cigu roku od dnia dorczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemonoci wezwania – w cigu dwch lat od dnia jej znalezienia, staje si wasnoci znalazcy, jeeli uczyni on zado swoim obowizkom. Jeeli jednak rzecz zostaa oddana starocie, znalazca staje si jej wacicielem, jeeli rzecz odebra w wyznaczonym przez starost terminie, rzecz znaleziona bdca zabytkiem lub materiaem archiwalnym po upywie terminu do jej odebrania przez osob uprawnion staje si wasnoci Skarbu Pastwa. Inne rzeczy znalezione staj si wasnoci powiatu po upywie terminu do ich odbioru przez znalazc, z chwil nabycia wasnoci rzeczy przez znalazc, powiat albo Skarb Pastwa wygasaj obciajce j ograniczone prawa rzeczowe.
 
Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjcie rzeczy przez waciwego starost stwierdza si w sporzdzonym przez niego protokole, ktry stanowi podstaw wydania znalazcy powiadczenia przyjcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjciu rzeczy. Protok i powiadczenie sporzdza si take w przypadku wskazania przez znalazc miejsca, w ktrym rzecz si znajduje.

Ustawa o rzeczach znalezionych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000397 

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|