a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Dróg PowiatowychWydział Dróg Powiatowych - NDP

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Kierownik: Piotr Lempart
Telefon: (33) 873-42-30


 

Wydział wykonuje w zakresie dróg powiatowych w granicach Powiatu Wadowickiego zadania określone głównie w ustawie o drogach publicznych.

Wydział Dróg Powiatowych prowadzi sprawy dotyczące:
Inżynierii ruchu, przejazdów kolejowych, zimowego utrzymania dróg, uzgadniania obiektów budowlanych, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych, robót drogowo-mostowych, utrzymania dróg i chodników, regulacji gruntów zajętych pod pasy dróg powiatowych, wydawania zezwoleń w zakresie komunikacji publicznej, imprez, rajdów, wyścigów.

Kierownik Wydziału  mgr inż. Piotr Lempart
tel. 33 – 873 – 42 – 30
I piętro pokój 116

 

Sprawy związane z ochroną pasa drogowego, uzgodnieniami obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych i wydawaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy dróg powiatowych.
główny specjalista inż. Sławomir Wróbel
podinspektor mgr Damian Garlacz
tel: 33 – 873 – 42 – 32
I piętro pokój 108

 

Sprawy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu, zimowym utrzymaniem dróg, szkodami komunikacyjnymi, skrzyżowaniami z liniami kolejowymi.
podinspektor mgr inż. Dawid Kowalczyk

inspektor Dominika Front
tel: 33 – 873 – 42 – 24   fax. 33 – 873 – 42 – 24
I piętro pokój 109

Sprawy związane z regulacją gruntów pod drogami, poza gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.
inspektor Ewa Kornecka
tel: 33 – 873 – 42 – 29
I piętro pokój 102

 

Sprawy związane z uzgodnieniami przystanków oraz wykorzystywaniem dróg w sposób szczególny i regulacją gruntów pod drogami będącymi własnością Skarbu Państwa.
inspektor mgr Paweł Bałys
tel: 33 – 873 – 42 – 29
I piętro pokój 102

 

Sprawy związane z utrzymaniem dróg, mostów, przepustów, przeprawą promową, realizacją zadań bieżących interwencyjnych oraz inwestycyjnych.
pomoc administracyjna mgr inż. arch. Tomasz Kosowski
inspektor inż. Gabriel Leśniak
33 - 873 - 42 - 22
I piętro pokój 115

Sprawy związane z utrzymaniem dróg, mostów, przepustów, realizacją zadań bieżących interwencyjnych oraz inwestycyjnych.
zastępca kierownika mgr inż. Marcin Wrona
podinspektor inż. Maciej Sadowski
33 - 873 - 42 - 97
I piętro pokój 116

Do podstawowych zadań Wydziału Dróg Powiatowych należy:

1. W zakresie ustawy o drogach publicznych:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego zajmowanego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na  żądanie uprawnionym organom,

10)sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

12)badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

13)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

14)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

15)przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

16)wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

17)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

18)utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

19)nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

20)nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

21)zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat z tego tytułu,

22)instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, ujawniających i zapisujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z własnej inicjatywy, za jego zgodą,

23)uwzględnianie uchwał rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. O ostatecznej lokalizacji takiego przystanku decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. W zakresie innych zadań właściwych dla zarządcy drogi, określonych w obowiązujących ustawach, a w szczególności:

1)opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3)uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy,

4)uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w stosunku do dróg powiatowych,

5)udział w naradach koordynacyjnych Starostwa,

6)przygotowywanie projektów opinii Zarządu do decyzji w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,

7)wyrażanie zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi pasy dróg powiatowych na cele związane, bądź niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

8) uzgadnianie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowanie terenu lub zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego dla działki przyległej do pasa drogowego drogi powiatowej,

9)opiniowanie podziałów nieruchomości w związku z obsługą komunikacyjną,

10)naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie dróg powiatowych,

11)wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków autobusowych oraz naliczanie opłat za zatrzymywanie się na przystankach,

12)uzgadnianie wniosków i przygotowywanie decyzji Starosty w sprawie imprez, rajdów, wyścigów i innych,

13)współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie przejazdów kolejowych w ciągach dróg powiatowych,

14)prowadzenie spraw związanych ze szkodami komunikacyjnymi zaistniałymi na drogach powiatowych,

15)przygotowywanie wniosków na pozyskiwanie środków na roboty drogowo-mostowe z jednostek samorządu terytorialnego, w ramach rezerwy subwencji ogólnej i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz współuczestniczenie w opracowywaniu wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych z innych programów.

 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach podaje wykaz osób związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w latach 2018-2021 oraz wykaz Wykonawców:

Wydział Dróg Powiatowych:
-   telefon: (33) 873-42-24 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30  

w pozostałych godzinach:
Kierownik Wydziału  - Piotr Lempart - tel. 606 647 305
Zastępca kierownika - Marcin Wrona - tel. 606 647 299
Podinspektor - Dawid Kowalczyk - tel. 606 647 306                     
Podinspektor - Piotr Kruk - tel. 694 529 796

Pliki do pobrania:

Remont zjazdu.docx (Rozmiar: 20664 bajtów)
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.docx (Rozmiar: 21316 bajtów)
Lokalizacja zjazdu.docx (Rozmiar: 22952 bajtów)
NDP_18 Wniosek - Zajęcie pasa na czas prowadzenia robót.docx (Rozmiar: 23631 bajtów)
Zajęcie pasa na czas prowadzenia robót.docx (Rozmiar: 23631 bajtów)
Umieszczenie w pasie,uzgodnienie.docx (Rozmiar: 19677 bajtów)
Zajęcie pasa w celu umieszczenia obiektów i reklam,opłaty.docx (Rozmiar: 25573 bajtów)
Zajęcie pasa w celu umieszczenia infrastruktury ,opłaty roczne.docx (Rozmiar: 25675 bajtów)
Wniosek Zgłoszenie szkody komunikacyjnej.docx (Rozmiar: 14224 bajtów)
Uzgodnienie projektu zjazdu.docx (Rozmiar: 19355 bajtów)
Uzgodnienie lokalizacji obiektów poza pasem.docx (Rozmiar: 19576 bajtów)
Uzgodnienie w zakresie możliwości włączenia do drogi publicznej.docx (Rozmiar: 20501 bajtów)
Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.docx (Rozmiar: 1441984 bajtów)
Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Wadowickiego w ciągu dróg powiatowych.docx (Rozmiar: 68170 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|