a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Budownictwa i Zagospodarowania PrzestrzennegoWydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - NBZ

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Kierownik: Monika Handzlik
Telefon: (33) 873-42-14


Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego należy:

1. Wydawanie decyzji - pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.

2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

3. Wydawanie decyzji - pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących budowy i wykonania robót budowlanych, rozbiórki oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Wnoszenie sprzeciwu w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

6. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem.

7. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

8. Zmiana pozwolenia na budowę.
 
9. Uchylanie pozwolenia na budowę.

10. Wygaszanie pozwolenia na budowę.

11. Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.

12. Zwolnienie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzoru nad robotami oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki.

13. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

14. Nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projekcie budowlanym.

15. Zatwierdzanie projektu budowlanego.

16. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie, na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

17. Przesyłanie kopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

18. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwemu wójtowi lub burmistrzowi albo organowi, który wydał decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz właściwemu organowi podatkowemu.

19. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

20. Prowadzenie rejestrów wniosków i pozwoleń na budowę.

21. Prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

22. Wydawanie dzienników budowy.

23. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych.

24. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla ustanowienia odrębnej własności lokali.

25. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku.

26. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

27. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1)  prowadzenie postępowań poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,

2)  prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono konieczność przeprowadzenia ponownej oceny na środowisko,

3)  prowadzenie postępowań związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na wniosek inwestora.

W ramach Wydziału funkcjonuje Referat Zamiejscowy Wydziału  w Andrychowie. 
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|