a a a
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych´┐Żw
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz´┐Żw
Brze´┐Żnica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice
Jeste tutaj: >> __mamut>> Park Miejski Andrychˇw

Park Miejski AndrychˇwPark Miejski Andrychˇw Park po│o┐ony jest w centrum miasta. Zajmuje powierzchniŕ 3,4 ha.. Od wschodu jego granice wyznacza potok M│ynkˇwka oraz w▒ski pas zabudowa˝ i ulica Garncarska. Od pˇ│nocy granicŕ stanowi ul. Krakowska, od zachodu ul. Rynek oraz zabudowa rynku miejskiego. Od strony po│udniowej park graniczy z zabudowaniami koÂcio│a parafialnego pod wezwaniem Âw. Macieja. Park powsta│ na terenie by│ego przypa│acowego parku.

Od roku 2004 park w ramach Projektu Rewitalizacji Centrum Miasta jest sukcesywnie odrestaurowywany. Pierwsze prace dotyczy│y odnowy i wybrukowania alejek parkowych. W kolejnych latach po przeprowadzonej inwentaryzacji drzewostanu wykonywane s▒ prace zwi▒zane z wycink▒ drzew chorych, nasadzaniem nowych i przeprowadzeniem zabiegˇw pielŕgnacyjnych. W Strategii Rozwoju Miasta na lata 2006-2013 opisane s▒ szczegˇ│owo planowane prace i ╝rˇd│a ich finansowania (czŕÂciowo ze Ârodkˇw w│asnych i w du┐ej mierze ze Ârodkˇw unijnych).

W czŕÂci wschodniej parku znajduje siŕ rozleg│y staw z okr▒g│▒ wysepk▒. W ramach prac rewitalizacyjnych zosta│ oczyszczony, usuniŕto z jego brzegˇw stare, uszkodzone, chore okazy, obsadzono nowe drzewa i krzewy oraz sprowadzono rˇ┐ne gatunki ptactwa wodnego. Okazy fauny mo┐na podziwiaŠ z licznych │aweczek usytuowanych w alejkach dooko│a stawu oraz z dwˇch pomostˇw widokowych – nowego, drewnianego ulokowanego na po│udniowo-zachodnim brzegu stawu oraz pozosta│oÂci przystani kajakowej w czŕÂci wschodniej. Na po│udnie od stawu oddzielony pasem alejek i zieleni znajduje siŕ nowy plac zabaw. Tworzy go wiele atestowanych, drewnianych elementˇw ma│ej architektury rekreacyjnej dla dzieci (zje┐d┐alnie, piaskownica, huÂtawki, drabinki, Âcianka wspinaczkowa, “pajŕczyna”, zestaw sprawnoÂciowy, “altanka”).

W czŕÂci pˇ│nocno-zachodniej parku znajduj▒ siŕ zabudowania klasycystycznego pa│acu z XIX w. z wozowni▒. W czŕÂci zachodniej parku, przy prawym skrzydle pa│acu, znajduje siŕ fontanna. Infrastrukturŕ parku uzupe│niaj▒ klomby z kwiatami (usytuowane m.in. przed pa│acem oraz przy fontannie) oraz drewniane rze╝by (znajduj▒ce siŕ w przesmyku miŕdzy pa│acem a zabudowaniami koÂcio│a parafialnego). Przy pˇ│nocno-zachodnim brzegu stawu znajduje siŕ kawiarnia “Oaza”. W zabudowaniach dawnej wozowni, stoj▒cej wolno w przed│u┐eniu lewego skrzyd│a pa│acu, znajduje siŕ kawiarnia “Pod Platanem”.
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodŕ na ich zapis lub wykorzystanie. Wiŕcej informacji mo┐na znale╝Š w Polityce Cookies.
|