a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Biuro Projektów EdukacyjnychBiuro Projektów Edukacyjnych "NPE"

34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24B
Koordynator - Anna Szewczyk
tel. (33) 87-34-252

 

Do zadań Biura należy:
1.    Monitorowanie możliwości pozyskania przez Powiat środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie edukacji.
2.    Prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na projekty edukacyjne.
3.    Współpraca ze szkołami w zakresie naboru i wyboru projektów edukacyjnych przeznaczonych do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
4.    Organizowanie spotkań z dyrektorami szkół, dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.
5.    Przekazywanie informacji o konkursach dotyczących projektów edukacyjnych.
6.    Inicjowanie projektów i ich realizacja przy wsparciu ekspertów zewnętrznych (koncepcja, założenia, wkład merytoryczny i finansowy do wniosku aplikacyjnego).
7.    Współpraca i pomoc szkołom w przygotowaniu materiałów diagnostycznych
i merytorycznych do wniosków aplikacyjnych m.in. poprzez przekazywanie materiałów szkoleniowych, organizowanie szkoleń i prezentacji. Stała współpraca ze szkołami – realizatorami projektów edukacyjnych.
8.    Koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie procesu przygotowania wniosków przez podmioty zewnętrzne. Przygotowanie dokumentacji do podpisania umów o dofinansowanie.
9.    Realizacja projektów edukacyjnych w ramach RPO WM, których beneficjentem jest Powiat Wadowicki. Bieżący monitoring realizowanych projektów.
10.    Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie aplikowania o środki unijne oraz w trakcie realizacji projektów.
11.    Współpraca z gminami, szkołami, uczelniami wyższymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju Powiatu w zakresie projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
12.    Opracowywanie informacji, raportów i sprawozdań dotyczących udziału  Powiatu w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.
13.     Stały kontakt z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą na etapie aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego jak i w trakcie ich realizacji.
14.     Ciągła aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z wdrażaniem programów unijnych, udział w szkoleniach i konferencjach.
15.      Bieżący monitoring danych z Urzędu Pracy, raportów MEN, Strategii Województwa itp. w zakresie edukacji i zatrudnienia.
16.    Ścisła współpraca z przedsiębiorcami w zakresie organizacji staży i kursów zawodowych dla uczniów.
17.    Koordynowanie działalności rad programowych w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których realizowane są projekty edukacyjne.
18.    Realizowanie wszelkich działań związanych z procesami promocyjnymi
i informacyjnymi dotyczącymi projektów edukacyjnych.
Strony poszczególnych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego:

1. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: http://www.ckziuandrychow.pl/index.php/projekt-ackziu/strona-projektu

2. Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

https://ckziu1wadowice.pl/index.php/dodatkowe/ckz

3. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: http://ckziuwadowice.pl/projekt/Pliki do pobrania:

Projekt - edukacja.pdf (Rozmiar: 682052 bajtów)
Ogłoszenia.docx (Rozmiar: 14511 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|