a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
WadowiceWydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami - NGK
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 24

W strukturze organizacyjnej Wydziau funkcjonuje: Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ewidencja Gruntw i Budynkw oraz Gospodarka Nieruchomociami Skarbu Pastwa i Powiatu. Do zada Wydziau naley:

2.1.  W zakresie realizacji zada pastwowej suby geodezyjnej i kartograficznej:

1)  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2)  prowadzenie ewidencji gruntw i budynkw,
3)  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntw,
4)  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
5)  aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntw i budynkw,
6)  udzielanie informacji pisemnych z zakresu wpisw do ewidencji gruntw,
7) prowadzenie wyjaniajcych postpowa administracyjnych z zakresu ewidencji gruntw i budynkw zakoczonych wydaniem decyzji,
8) wydawanie i  udostpnianie odpatnie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisw z rejestrw, kartotek i wykazw tego operatu,  wyrysw z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentw uzasadniajcych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,  plikw komputerowych sformatowanych zgodnie z obowizujcym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz  usug, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
9) wydawanie licencji okrelajcych moliwoci wykorzystania udostpnionych materiaw zasobu,
10)  sporzdzanie gminnych i powiatowych zestawie zbiorczych,
11) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomoci oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczcych nieruchomoci,
12)  sporzdzanie odpisw aktw wasnoci ziemi,
13)  prowadzenie rejestru cen i wartoci nieruchomoci,
14) przyjmowanie i rejestracja zgosze prac geodezyjnych oraz uzgadnianie z wykonawc prac geodezyjnych listy materiaw zasobu niezbdnych lub przydatnych do wykonania zgoszonych prac,
15) weryfikacja zbiorw danych lub innych materiaw, w tym operatw technicznych stanowicych wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
16) przyjmowanie zbiorw danych lub innych materiaw do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wpis do ewidencji materiaw tego zasobu,
17)  wyczanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiaw, ktre utraciy przydatno uytkow,
18) uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych,
19)  zakadanie osnw szczegowych,
20) tworzenie, prowadzenie i udostpnianie baz danych standardowych opracowa kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
21) prowadzenie spraw zwizanych z ochron znakw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
22) tworzenie, prowadzenie i udostpnianie baz danych szczegowych osnw geodezyjnych,
23)  tworzenie, prowadzenie i udostpnianie baz danych sieci uzbrojenia terenu,
24) prowadzenie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw.

2.2.   W zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa i Powiatu:

1) prowadzenie spraw dotyczcych gospodarowania zasobem Powiatu i Skarbu Pastwa w zakresie wynikajcym z ustawy o gospodarce nieruchomociami,
2) sporzdzanie planu wykorzystania zasobw oraz planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa,
3)  sporzdzanie deklaracji podatku rolnego i podatku od nieruchomoci dla zasobw Skarbu Pastwa i Powiatu,
4) prowadzenie spraw zwizanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomoci gruntowych Skarbu Pastwa i Powiatu oddanych w uytkowanie wieczyste  i trway zarzd oraz naliczanie i aktualizacja opat z tytuu uytkowania wieczystego i trwaego zarzdu, 
5) przejmowanie nieruchomoci do zasobw nieruchomoci Skarbu Pastwa i Powiatu,
6) przygotowywanie dokumentacji do prowadzenia postpowania sdowego o wasno lub inne prawa rzeczowe na nieruchomoci, o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierawy, o stwierdzenie nabycia spadku, wasnoci nieruchomoci przez zasiedzenie oraz o wpis w ksidze wieczystej lub o zaoenie ksigi wieczystej,
7)  wystpowanie z wnioskiem o dokonanie podziau nieruchomoci oraz wydawanie opinii o podziale nieruchomoci stanowicych wasno Skarbu Pastwa i Powiatu,
8)  gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i uytkowymi,
9)  nadzorowanie administrowania mieniem Powiatu i Skarbu Pastwa,
10) dokonywanie zamiany nieruchomoci,
11) przygotowywanie dokumentacji dla dokonania darowizny nieruchomoci na cele publiczne lub na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego,
12) przeprowadzanie postpowa i  przygotowywanie umw sprzeday prawa uytkowania wieczystego,
13) prowadzenie spraw zwizanych z ustanowieniem odrbnej wasnoci lokali – na podstawie ustawy o zasadach zbywania mieszka bdcych wasnoci przedsibiorstw pastwowych, niektrych spek handlowych z udziaem Skarbu Pastwa, pastwowych osb prawnych oraz niektrych mieszka bdcych wasnoci Skarbu Pastwa,
14) wystpowanie z daniem rozwizania umowy uytkowania wieczystego oraz dokonywanie rozlicze z tego tytuu,
15) udzielanie bonifikat przy sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa i Powiatu oraz przy oddaniu ich w trway zarzd, a take  zwrotu udzielonych bonifikat,
16) prowadzenie spraw zwizanych z przekazywaniem nieruchomoci na cele szczeglne.
17)  zaliczanie wartoci mienia nieruchomego pozostawionego za granic na pokrycie opat za uytkowanie wieczyste lub ceny sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa,
18) wydawanie decyzji i zawiadcze o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz ustalanie nalenoci z tego tytuu,
19) uczestniczenie w postpowaniach regulacyjnych prowadzonych przez komisje majtkowe i komisj regulacyjn w zakresie zwrotu majtkw kociow, zwizkw wyznaniowych, kocielnych osb prawnych, gmin wyznaniowych ydowskich,
20) podejmowanie rozstrzygni w sprawie sprzeday gruntw zabudowanych obiektami zabytkowymi,
21) danie wydawania przez sd orzeczenia niewanoci nabycia nieruchomoci przez cudzoziemcw,
22) prowadzenie spraw dotyczcych wywaszczenia nieruchomoci na cele publiczne oraz ustalenie odszkodowania z tego tytuu,
23) wydawanie decyzji dotyczcych ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoci i zezwolenia na zakadanie i przeprowadzanie na nieruchomoci przewodw i urzdze oraz ustalania odszkodowania za straty  poniesione na nieruchomoci
z tytuu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoci,
24) wydawanie zezwole na prowadzenie dziaalnoci polegajcej na poszukiwaniu i wydobywaniu kopalin oraz zajcia nieruchomoci w przypadku siy wyszej,
25) orzekanie o zwrocie nieruchomoci wywaszczonej i rozlicze z tym zwizanych, oraz odmowie zwrotu lub umorzeniu postpowania,
26) wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomoci zajte pod drogi w trybie ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn oraz za nieruchomoci przeznaczone lub zajte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami,
27) wydawanie decyzji ustalajcych odszkodowanie za nieruchomoci objte decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej i kolejowej,
28)  w zakresie ustawy o lasach - prowadzenie postpowania i przygotowanie decyzji
lub protokou w sprawie przekazania w zarzd Lasw Pastwowych gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa, a przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
29)    w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomoci Skarbu Pastwa:
-     przygotowywanie wnioskw o zaoenie ksig wieczystych ujawniajcych wasno Skarbu Pastwa,
30) przygotowywanie dokumentacji niezbdnej w postpowaniach rewindykacyjnych,
31)  procedowanie spraw o nieodpatnym przyznaniu wasnoci dziaki osobie, ktrej przysuguje prawo uytkowania tej dziaki z tytuu przekazania gospodarstwa rolnego pastwu,
32)  ustalanie, ktre nieruchomoci stanowi wsplnot bd mienie gminne,
33)  zaatwianie spraw z ustawy o zagospodarowaniu wsplnot gruntowych,
w tym ustalanie wykazu osb uprawnionych do udziau we wsplnocie oraz wykazu obszarw gospodarstw przez nich posiadanych i wielkoci przysugujcych im udziaw we wsplnocie,
34) prowadzenie procedury zwizanej ze sporzdzeniem listy rzeczoznawcw majtkowych powoywanych na biegych w prowadzonych postpowaniach administracyjnych,
35)prowadzenie spraw zwizanych z przekazywaniem Polskiemu Zwizkowi Dziakowcw, gruntw Skarbu Pastwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na rodzinne ogrody dziakowe,
36) udostpnianie oraz wyraanie zgody na wejcie w teren nieruchomoci, w celu realizacji inwestycji przechodzcych przez dziaki stanowice wasno Skarbu Pastwa i Powiatu,
37)  prowadzenie postpowa w przedmiocie ustanowienia suebnoci przechodu
i przejazdu przez dziaki stanowice wasno Skarbu Pastwa i Powiatu,
38) prowadzenie postpowa z zakresu wymiany i scalania gruntw.

2.3.    Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia zamwienia publicznego
na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innych prac i usug
z zakresu spraw prowadzonych przez Wydzia w trybie ustawy Prawo zamwie publicznych.

2.4.    Prowadzenie sprawozdawczoci.

3. Kierownik Wydziau Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami peni jednoczenie funkcj Geodety Powiatowego.

 

Informacja dotyczca udostpnienia danych z operatu ewidencji gruntw i budynkw.

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporzdzeniem z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostpniania materiaw pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opaty okreli wzr wniosku jaki naley skada o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntw i budynkw, stanowicy zacznik nr 4 do rozporzdzenia.
Na podstawie ww. przepisw „opat pobiera si przed udostpnieniem materiaw z zasobu”.  Wysoko opat oblicza si zgodnie z zacznikiem do ww. ustawy.
Ponadto ustalono wysoko opaty  za wysyanie materiaw z zasobu pod wskazany adres w wysokoci 10,00 z, w przypadku gdy waga przesyki jest mniejsza  ni 1 kg (ust. 14 zacznika ww. ustawy).
W zwizku z powyszym prosimy o skadanie zamwienia na odpowiednich  formularzach i zamieszczeniu informacji o sposobie odbioru materiaw (wysyka czy te odbir osobisty).

Waciciele i wadajcy gruntami maj obowizek zgasza waciwemu Starocie wszelkie zmiany dotyczce danych objtych ewidencj gruntw i budynkw w terminie 30 dni liczc od dnia powstania tych zmian - art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntw.

Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntw naley do zada Starosty, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej. Gleboznawcza klasyfikacja gruntw zostaa przeprowadzona w sposb jednolity na terenie caego kraju na koszt Skarbu Pastwa i obowizuje nadal. W przypadku, gdy nastpuje trwaa zmiana profilu glebowego lub sposobu uytkowania spowodowana przyczynami nie lecymi bezporednio po stronie waciciela jak: scalenie i wymiana gruntw, rekultywacje, planowe zalesienia, klski ywioowe itp. - wwczas zmiana klasyfikacji dokonywana jest na koszt Pastwa.

W innych przypadkach wnioski wacicieli gruntw o zmian uytkw gruntowych lub sprawdzenie klasyfikacji zaatwiane s odpatnie na koszt wnioskodawcy. Czynnoci klasyfikacyjne przeprowadza osoba upowaniona przez Starost. Wniosek skada si na dzienniku podawczym Starostwa. Przed wydaniem decyzji uiszcza si opat skarbow w wysokoci 10,00z.
 

Gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa i Powiatu.

Sprzeda, oddanie w uytkowanie wieczyste, najem, dzieraw nieruchomoci Skarbu Pastwa i Powiatu Wadowickiego odbywa si w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami.
Aktualizacja opat rocznych z tytuu uytkowania wieczystego oraz trwaego zarzdu  nieruchomoci Skarbu Pastwa i Powiatu Wadowickiego  dokonywana z urzdu w przypadku zmiany cen w obrocie  nieruchomociami nie czciej ni raz na 3 lata lub na wniosek uytkownika wieczystego lub jednostki ktrej oddano nieruchomo w trway zarzd.
Jednostka organizacyjna, ktrej przekazano nieruchomo w trway zarzd ma prawo midzy innymi do :
-  zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu
   budowlanego na nieruchomoci zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgod organu nadzorujcego,
- oddania nieruchomoci  lub jej czci w najem, dzieraw, uyczenie na czas nie duszy ni czas na ktry  zosta ustanowiony trway zarzd, z rwnoczesnym waciwego organu i
organu nadzorujcego, jeeli umowa zawierana jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat,
albo za zgod tych organw, jeeli umowa jest zawierana na czas oznaczony duszy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony, jednak na czas nie duszy  ni czas na ktry zosta ustanowiony trway zarzd.  Zgoda jest wymagana rwnie w przypadku , gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony strony zawieraj kolejne umowy, ktrych przedmiotem jest ta
sama nieruchomo.


Zgoda na dysponowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa i Powiatu Wadowickiego


Zgod na dysponowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa udziela si w przypadku nieruchomoci wchodzcych w skad zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa  (z wyczeniem gruntw lenych i podlegajcych przepisom prawa wodnego oraz nieruchomoci, ktre z mocy prawa stay si mieniem gminnym) po przedoeniu stosownej dokumentacji oraz uzyskaniu zgody zarzdcy lub uytkownika wieczystego w przypadku, gdy na nieruchomoci ustanowiono prawo trwaego zarzdu lub uytkowania wieczystego. 

 
Wnioski o zwrot wywaszczonych nieruchomoci

Wywaszczenie nieruchomoci okrela rozdz. 4 ustawy o gospodarce nieruchomociami. Nieruchomo moe by wywaszczona, jeeli jest niezbdna dla realizacji celw publicznych (okrelonych w art. 6 ww. ustawy), a nie moga by nabyta przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego w drodze umowy cywilno-prawnej.

Zwrot wywaszczonych nieruchomoci.

Jeeli nieruchomo staa si zbdna na cel okrelony w decyzji o wywaszczeniu moe podlega zwrotowi w caoci lub w czci na wniosek waciciela lub jego spadkobiercy. - (art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami).
We wniosku o zwrot wywaszczonych (przejtych) nieruchomoci naley okreli nr i pooenie dziaki podlegajcej zwrotowi.

Ponadto do wniosku naley doczy:

* dokument (akt notarialny, decyzja wywaszczeniowa), na podstawie ktrego zostao odjte prawo wasnoci,
* postanowienie Sdu stwierdzajce nabycie praw do spadku w przypadku gdy o zwrot
   ubiegaj si spadkobiercy poprzedniego waciciela.
Warunkiem zwrotu nieruchomoci jest zwrot przez poprzedniego waciciela lub jego spadkobierc odszkodowania lub nieruchomoci zamiennej bya przyznana w ramach odszkodowania.
Odszkodowanie pienine podlega waloryzacji zgodnie z treci art. 140 ww. ustawy.
Wnioski o zwrot nie podlegaj opacie skarbowej.

Ustalenie odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne.


- Starosta Wadowicki ustala odszkodowania za grunty zajte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn. Przedmiotem postpowania jest ustalenie odszkodowania za nieruchomoci pozostajce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wadaniu Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego , nie stanowicych ich wasnoci, a zajte pod drogi publiczne. Nieruchomoci te staj si z mocy prawa z dniem 1.01.1999r. wasnoci Skarbu Pastwa lub waciwej jednostki samorzdu terytorialnego.
Odszkodowanie z ww. tytuu jest wypacane osobom, ktre zoyy stosowny wniosek  w terminie do dnia 31.12.2005 r., a ponadto legitymuj si prawomocn decyzj Wojewody Maopolskiego potwierdzajc przeniesienie prawa wasnoci nieruchomoci zajtych pod drogi na rzecz Skarbu Pastwa lub waciwej jednostki samorzdu terytorialnego oraz dokumentem potwierdzajcy prawo wasnoci przedmiotowej nieruchomoci na dzie 31.12.1998r. (np. akt notarialny, akt wasnoci ziemi, odpis z ksig wieczystych, w przypadku mierci waciciela postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku).
- Starosta Wadowicki ustala rwnie odszkodowanie za grunty zajte pod drogi publiczne  w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych.
Odszkodowanie ustalane jest z urzdu  w oparciu o prawomocn decyzj o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci.

Osoby fizyczne i prawne  bdce w dniu 13.10.2005 r. uytkownikami wieczystymi nieruchomoci mog wystpi z daniem przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego tych nieruchomoci w prawo wasnoci. Z daniem  przeksztacenia mog rwnie wystpi rwnie osoby fizyczne  i prawne bdce nastpcami prawnymi osb wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a ww.  ustawy  oraz osoby fizyczne  i prawne  bdce  nastpcami prawnymi osb o ktrych mowa w art. 1 ust. 2 ww. ustawy. W przypadku osb bdcych wacicielami lokali, ktrych udzia w nieruchomoci wsplnej obejmuje prawo uytkowania wieczystego z daniem przeksztacenia wystpuj wszyscy uytkownicy wieczyci. W razie braku zgody stosuje si przepisy art. 199 Kodeksu Cywilnego.
Przeksztacenia nie stosuje si do :
1) Nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste  Polskiemu Zwizkowi Dziakowcw,
2)  Nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste  pastwowym i samorzdowym  osobom prawnym , a take spkom handlowym , w odniesieniu do ktrych  Skarb Pastwa  lub jednostka samorzdu terytorialnego  jest podmiotem dominujcym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej  i warunkach wprowadzania  instrumentw finansowych  do zorganizowanego systemu  obrotu  oraz o spkach publicznych  ( Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 oraz z 2010 nr 167 poz. 1129)
3) Nieruchomoci wobec ktrych toczy si  postpowanie majce na celu  nabycie nieruchomoci lub jej czci  pod inwestycje celu publicznego.
Ww. zagadnienie reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci.
W zwizku z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. Sygn. akt. K 29/13 (Dz. U. z dnia 17 marca 2015 r.) oraz postanowienia Trybunau konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r. Sygn. Akt  K 29/13 przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego nie przysuguje osobom fizycznym i prawnym, ktre nie miay tego uprawnienia przed dniem wejcia w ycie ustawy z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie  ustawy o gospodarce  nieruchomociami oraz niektrych innych ustaw ( Dz. U. nr 187 poz. 1110).
Tak wic prawo do przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci  przysuguje osobom fizycznym i prawnym bdcych uytkownikami wieczystymi w dniu 13.10.2005 r. nieruchomoci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garaami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudow oraz nieruchomoci rolnych. 

Do wniosku o przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego naley doczy:
1. aktualny odpis z ksigi wieczystej
2. dokumenty potwierdzajce nastpstwo prawne uytkownika wieczystego
3. dokumenty potwierdzajce uprawnienie do nieodpatnego przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci.
4. dowd uiszczenia opaty skarbowej w wysokoci 10,00z
5. odpis z KRS – dot. osb prawnych

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek EGIB wypis i wyrys.xls (Rozmiar: 98304 bajtw)
Wniosek o udostpnienie materiaw powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.xls (Rozmiar: 117248 bajtw)
wniosek o udostpnienie danych.doc (Rozmiar: 33280 bajtw)
wniosek o wydanie informacji o administracyjnym postpowaniu uwaszczeniowym.docx (Rozmiar: 11955 bajtw)
wniosek o wydanie kserokopii.docx (Rozmiar: 11743 bajtw)
wniosek o wydanie kserokopii AWZ.docx (Rozmiar: 11595 bajtw)
wniosek o wydanie zawiadczenia o figurowaniu w rejestrach ewidencji gruntw.docx (Rozmiar: 12678 bajtw)
zgoszenie zmian do ewidencji (zwolnione z opaty skarbowej).doc (Rozmiar: 33792 bajtw)
Skad osobowy wydziau.pdf (Rozmiar: 73366 bajtw)
Oswiadczenie_przedsiebiorcy.docx (Rozmiar: 22583 bajtw)
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_w zwizku z czynnoci prawn.docx (Rozmiar: 25775 bajtw)
Zgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx (Rozmiar: 20840 bajtw)
wniosek o wydanie zawiadczenia o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego gruntw zabudowanych na cele mieszkaniowe w zwizku z potrzeba dokonania czynnoci prawnej.docx (Rozmiar: 22193 bajtw)
Informacja dot. przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego gruntw zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wasnoci tych gruntw..docx (Rozmiar: 28615 bajtw)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|