a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Wydział Edukacji i Spraw SpołecznychWydział Edukacji i Spraw Społecznych - WEZ

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Kierownik: Jolanta Król
Telefon: (33) 873-42-20

Do zadań Wydziału należy:
1. W zakresie edukacji:
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół ponadpodstawowych wszystkich typów, szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych,
2) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, likwidacją lub zmianami organizacyjnymi szkół, placówek i poradni wymienionych w pkt 1,
3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru oraz kontrolą nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i gospodarczych,
4) prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
5) prowadzenie spraw kadrowych i teczek akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
6) przygotowywanie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
7) prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie:
a) udzielania, na uzasadniony wniosek dyrektora, wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa, wzbudzających wątpliwości prawne,
b) szkolenia dyrektorów.
8) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z doradztwem metodycznym dla nauczycieli,
9) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i wychowania,
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi pracowników oświaty, Radami Szkół oraz Radami Rodziców,
11) współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach:
a) zmian organizacyjnych, likwidacji lub założenia szkoły (placówki oświatowej),
b) oceny pracy dyrektora,
c) powierzenia funkcji dyrektora placówki lub szkoły, odwołania ze stanowiska,
d) innych – wynikających z bieżącej działalności.
12) współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących rozwoju młodzieży,
13) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych oraz ich aneksów,
14) wydawanie zezwoleń na utworzenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidacji szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną,
15) prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych i spraw związanych z wpisem do ewidencji,
16) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru niepublicznych placówek oświatowych,
17) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych oraz decyzji o skreśleniu z rejestru niepublicznych placówek oświatowych,
18) zapewnienie kształcenia w szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne,
19) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przydziałem godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz godzin indywidualnego nauczania,
20) przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
21) współdziałanie z Wydziałem Budżetu i Finansów w zakresie spraw finansowych szkół i placówek oświatowych, dotacji dla szkół niepublicznych oraz innych spraw wynikających z bieżących zadań wydziału,
22)  przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie prowadzonych spraw,
23) prowadzenie spraw związanych z:
a) ustalaniem dotacji celowych dla placówek oświatowo-wychowawczych,
b) dofinansowaniem konkursów, zawodów, turniejów lub olimpiad,
c) zwiększaniem planów osobowego funduszu płac i planów wydatków budżetowych,
d) analizą i opiniowaniem wniosków o środki finansowe.
24) pozyskiwanie środków finansowych dla szkół i placówek oświatowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
25) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, weryfikacja comiesięcznych danych, przygotowywanie sprawozdań i projektów uchwał w tym zakresie,
26) koordynowanie działań związanych z prowadzoną w szkołach wymianą młodzieży i nauczycieli w ramach programów unijnych i innych,
27) sprawdzanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, poprawności danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej (SIO) oraz wprowadzanie danych do systemu,
28) prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
29) prowadzenie rekrutacji elektronicznej do oddziałów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, współdziałanie z gimnazjami w Powiecie,
30) inspirowanie i koordynowanie wszelkich działań oświatowych i wychowawczych na terenie Powiatu,
31) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
32) obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty oraz Starostwa,
33) opiniowanie spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczących remontów i inwestycji wykonywanych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu,
34) prowadzenie innych spraw zleconych przez Zarząd Powiatu i Starostę, wynikających z przepisów prawa oświatowego.
2. W zakresie spraw społecznych:
1) współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wadowicach przy realizacji zadań Starosty z zakresu pomocy społecznej oraz rynku pracy.

Pliki do pobrania:

Ewidencja placówek niepublicznych.pdf (Rozmiar: 42380 bajtów)
Ewidencja szkół niepublicznych.pdf (Rozmiar: 37014 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|