a a a
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice
Jesteś tutaj: >> Organizacja urzędu

Organizacja urzędu 

Starosta Wadowicki - Eugeniusz Kurdas

e-mail: starosta@powiat.wadowice.pl

Wicestarosta - Beata Smolec

e-mail: vice@powiat.wadowice.pl

Skarbnik Powiatu - Maria Warchoł

e-mail: finanse@powiat.wadowice.pl

Sekretarz Powiatu - Beata Geisler

e-mail: sekretarz@powiat.wadowice.pl

 

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email  pawel.plawny@powiat.wadowice.pl
3.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 4, 4a i 5 ustawy  o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub gdy jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie Pani/Pana danych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z ochroną Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1)    Prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO.
2)    Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO.
3)    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO.
4)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
5)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres email: pawel.plawny@powiat.wadowice.pl
7.    W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku, gdy istnieje obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, obowiązek nie będzie mógł zostać zrealizowany. W przypadku, gdy Pani/Pana dane są niezbędne do wykonania bądź zawarcia umowy, niepodanie danych uniemożliwi realizację tej umowy.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania:

regulamin organizacyjny.pdf (Rozmiar: 3603157 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|