a a a
 1. Aktualnoci
 2. Jak zaatwi spraw - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziay, Zespoy, Biura
  1. Archiwista Zakadowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentw
  3. Zesp Radcw Prawnych
  4. Audytor Wewntrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektw Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Penomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydzia Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydzia Budetu i Finansw
  13. Wydzia Drg Powiatowych
  14. Wydzia Edukacji i Spraw Spoecznych
  15. Wydzia Inwestycji i Zamwie Publicznych
  16. Wydzia Komunikacji i Transportu
  17. Wydzia Organizacji i Nadzoru
  18. Wydzia Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydzia rodowiska
  20. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zesp Kontroli Wewntrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydzia Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe suby, inspekcje, strae
 7. Organizacje pozarzdowe
  1. Org. dzia. dla niepenosprawnych
  2. Program wsppracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dzia.dla niepenospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje poytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsibior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kocioy drewniane
  2. Waniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szk Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodw sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabr w urzdzie
 13. Zamwienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamwie publicznych
   1. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postpowa o udzielenie zamwie publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umw Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpatna pomoc prawna, nieodpatne poradnictwo obywatelskie i nieodpatna mediacja
 20. Zarzdzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postpowania podczas zagroe
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powd
   7. nieg na dachach
   8. Przesyka niewiadomego pochodzenia
   9. nieyce
   10. Upa
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie poaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagroenie epidemiologiczne
   16. Zagroenie radiacyjne
   17. Ukszenie przez mij
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podoeniu adunku wybuchowego
  3. Sygnay alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Geolog PowiatowyGeolog Powiatowy - NPG

34-100 Wadowice
ul.Batorego 2
aneta Kak
tel.  (33) 873 42 56

godziny przyj:
wtorek, roda, czwartek, pitek: 8:45 - 13:45


Do zada Geologa Powiatowego naley:

1. Zatwierdzanie/przyjmowanie projektw robt geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczcych:
a) z kopalin nieobjtych wasnoci grnicz, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metod odkrywkow w iloci do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez uycia rodkw strzaowych,
b) uj wd podziemnych, ktrych przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczaj 50 m3/h,
c) bada geologiczno-inynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunkw posadawiania obiektw budowlanych, z wyczeniem ponadwojewdzkich inwestycji liniowych,
d) odwodnie budowlanych o wydajnoci nieprzekraczajcej 50 m3/h,
e)  robt geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepa ziemi,
f) warunkw hydrogeologicznych w zwizku z zamierzonym wykonywaniem przedsiwzi mogcych negatywnie oddziaywa na wody podziemne, w tym mogcych powodowa ich zanieczyszczenie, dotyczcych inwestycji zaliczonych do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych obowizek sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko moe by wymagany.
2. W szczeglnych przypadkach, nakazanie, w drodze decyzji, podmiotowi, ktry uzyska decyzj zatwierdzajc projekt robt geologicznych wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych: robt, bada, pomiarw lub pobrania dodatkowych prbek.
3. Gromadzenie, przechowywanie i chronienie informacji geologicznej.
4. Prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
5. Opiniowanie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustale warunkw zabudowy - w zakresie terenw zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, udokumentowanych z kopalin i wd podziemnych.
6. Prowadzenie obserwacji terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi oraz terenw, na ktrych wystpuj te ruchy, a take rejestru zawierajcego informacje o tych terenach.
7. Udzielanie informacji o rodowisku w szczeglnoci o terenach zagroonych powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi.
8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych dotyczcych ochrony gleb przez erozj i ruchami masowymi ziemi oraz rekultywacji gruntw zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku ruchw masowych ziemi, jak rwnie po zakoczeniu eksploatacji grniczej.
Geolog Powiatowy informuje, e na stronie internetowej Pastwowego Instytutu Geologicznego – Pastwowego Instytutu Badawczego w aplikacji SOPO, s powszechnie dostpne do wyszukiwania, przegldania i pobierania, po zaakceptowaniu Regulaminu, mapy osuwisk i terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000.
Mapy osuwisk i terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000 w wersji elektronicznej i papierowej s rwnie dostpne do wgldu u Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Opracowane karty rejestracyjne wybranych osuwisk s sukcesywnie uzupeniane w powiatowym rejestrze osuwisk.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie. Wicej informacji mona znale w Polityce Cookies.
|