a a a
 1. Aktualności
 2. Jak załatwić sprawę - druki do pobrania
 3. Biuro Rzeczy Znalezionych
 4. Wydziały, Zespoły, Biura
  1. Archiwista Zakładowy
  2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  3. Zespół Radców Prawnych
  4. Audytor Wewnętrzny
  5. Biuro Rady Powiatu
  6. Biuro Projektów Edukacyjnych
  7. Inspektor Ochrony Danych
  8. Geodeta Powiatowy
  9. Geolog Powiatowy
  10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  11. Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego
  12. Wydział Budżetu i Finansów
  13. Wydział Dróg Powiatowych
  14. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  15. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  16. Wydział Komunikacji i Transportu
  17. Wydział Organizacji i Nadzoru
  18. Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  19. Wydział Środowiska
  20. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  21. Zespół Kontroli Wewnętrznej
  22. Biuro Ochrony Zdrowia
   1. Biuro Ochrony Zdrowia
  23. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Jednostki Organizacyjne
 6. Powiatowe służby, inspekcje, straże
 7. Organizacje pozarządowe
  1. Org. dział. dla niepełnosprawnych
  2. Program współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  3. Fundacje
  4. Jedn.org.pow.dział.dla niepełnospr.
  5. Stowarzyszenia
  6. Organizacje pożytku publicznego
  7. Stowarzyszenia kultury fizycznej
  8. Dokumenty i formularze
  9. Ogłoszenia, komunikaty
 8. Gospodarka powiatu
  1. Program Rozwoju Przedsiębior.
  2. Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego
  3. Raport o stanie gospodarki
 9. Turystyka
  1. Kościoły drewniane
  2. Ważniejsze zabytki
  3. Gospodarstwa Agroturystyczne
  4. Gospodarstwa Ekoturystyczne
 10. Kultura
 11. Sport
  1. Klasyfikacja szkół Powiatu Wadowickiego
  2. Kalendarz zawodów sportowych
  3. Uczniowskie Kluby Sportowe
 12. Nabór w urzędzie
 13. Zamówienia publiczne, przetargi
  1. Informacje z otwarcia ofert
  2. Plany zamówień publicznych
   1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2020 roku
   2. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2019 r.
   3. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach w 2018 r.
  3. Zmiany do SIWZ - Przetargi
  4. Ogłoszenia - Przetargi
  5. Wyniki - Przetargi
  6. Umowy - Przetargi
 14. Konto bankowe Starostwa
 15. Prawo
 16. Geoportal Powiatu Wadowickiego
 17. Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach
 18. Petycje
 19. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja
 20. Zarządzanie kryzysowe
  1. Dane kontaktowe PCZK
  2. Zasady postępowania podczas zagrożeń
   1. Burza
   2. Grad
   3. Katastrofy budowlane
   4. Mrozy
   5. Niewybuchy
   6. Powódź
   7. Śnieg na dachach
   8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia
   9. Śnieżyce
   10. Upał
   11. Uwolnienie niebezpiecznych substancji
   12. W razie pożaru
   13. Wiatr
   14. Wichury
   15. Zagrożenie epidemiologiczne
   16. Zagrożenie radiacyjne
   17. Ukąszenie przez żmiję
   18. Terroryzm
   19. Informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego
  3. Sygnały alarmowe
  4. Mapy osuwiskowe
  5. Mapy powodziowe
 21. Monitoring
 22. Mapa serwisu
 23. Inne ogłoszenia
Gminy Powiatu Wadowickiego
Serwisy WWW Gmin
Andrych�w
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Strysz�w
Brze�nica
Tomice
Spytkowice
Wiprz
Mucharz
Wadowice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

25-05-2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach
W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.    Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Wadowicki z siedzibą przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email  iod@powiat.wadowice.pl
3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu/celach:
a)    realizacji zadań powiatu wynikających z przepisów prawa będących obowiązkiem administratora oraz wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
b)    realizacji umów zawieranych z kontrahentami;
c)    zatrudnienia i wykonania zawartych umów o pracę, pomocy socjalnej oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a)    art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku prawnego;
b)    art. 6 ust. 1 lit e RODO – gdy przetwarzanie jest  niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c)    art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania  danych na podstawie wyrażonej zgody;
d)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy;
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w drodze umowy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem terminów archiwizacji określonych przez ustawy kompetencyjne.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    Prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b)    Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c)    Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d)    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e)    Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
f)    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
8.    W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację zadania lub usługi, o którą się Państwo staracie.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższa klauzula informacyjna ma charakter ogólny. O szczegółach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w konkretnej sprawie, w tym o podstawie przetwarzania danych, obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz ewentualnych konsekwencjach ich niepodania, może Pani/Pan zostać poinformowany przez wydział merytoryczny realizujący sprawę.


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
|